Записване на ученици в първи клас за учебната 2020/2021

 

 

        Уважаеми родители на първокласници,

след класиране, при записване на учениците в 126 ОУ  на място, родителя/настойника следва да представи на хартиен носител с подпис своето заявление подадено по електронен път, придружено с оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование и документи по т. 8.5 и т. 8.10 от Системата за прием на ученици в първи клас на СО (когато са изискуеми).