ЗА НАС

126-то Основно училище „Петко Ю. Тодоров“ е основано през 1953г. То носи името на известния български писател Петко Юрданов Тодоров. В училището се обучават деца от първи до седми клас, като има и две предучилищни групи за деца на възраст пет и шест години. Към момента училището има около 670 ученици и 59 учители, както и логопед, ресурсен учител, детски психолог и педагогически съветник. Училището е оборудвано със съоръжения за деца с увреждания, има асансьор и тоалетна за хора с увреждания. Образователните програми и учебните планове се одобряват от Регионалната инспекция по образование и от министъра на образованието. В 126-то Основно училище има различни образователни дейности, освен задължителните учебни предмети, децата имат допълнителни часове по български език и литература, математика, английски език и изобразително изкуство, могат да изучават испански език като избираем предмет, да участват в училищния хор или да практикуват различни спортове. Има две компютърни зали, библиотека, мултимеден кабинет и три класни стаи, които са оборудвани с интерактивни бели дъски. Има два физкултурни салона и фитнес център, които дават възможност на учениците да практикуват различни спортове и да поддържат форма.  Училищният стол и лафка осигуряват свежи и здравословни ястия и закуски за децата. 126-то Основно училище осигурява дневна форма на обучение. Учебните часове за всички ученици се провеждат сутрин и през двата учебни срока, като децата от първи до четвърти клас могат да посещават училището целодневно. Освен да подготвят уроците си и да си напишат домашната работа, следобяд децата могат да практикуват допълнителни спортове и да извършват други дейности в училището в зависимост от интересите им като футбол, баскетбол, фехтовка, гимнастика, таекуондо, карате, шах, пиано, пеене, актьорско майсторство, както и курсове по английски език. 126-то основно училище организира „зелени училища“ за своите ученици два пъти годишно. Децата участват в различни конкурси и художествени изложби, а училището се гордее с постиженията на своите ученици. Сред многобройните награди и успехи на учениците от 126-то Основно училище са наградите от конкурси за рисуване за деца, включително международни конкурси във Франция и Белгия, международен европейски конкурс за плакат „Правото на децата на закрила“, концерт, „Да нарушим  мълчанието“, различни купи и медали от спортни състезания – футбол, волейбол, атлетика, фехтовка, таекуондо и други, медал от международното състезание по английски език Хипо в Италия и др. 126-то Основно училище има за цел да бъде привлекателно и желано място за своите ученици, учителите непрекъснато се запознават с новите тенденции в образованието и повишават квалификацията си. Ръководството на училището, заедно с училищното настоятелство, подобряват материалната и техническата база всяка година.

126th Primary school “Petko Y. Todorov” was established in 1953. It was named after the eminent Bulgarian writer Petko Yurdanov Todorov. In the school are taught children from the first to the seventh grade and there are two pre-school groups for children aged five and six. Currently the school has around 670 students and there are 59 teachers. There is also a logopedist, a resource teacher, a child psychologist and a pedagogical advisor. The school is equipped with facilities for disabled children, there is an elevator and a toilet for disabled people. The educational programmes and curricula are approved by the Regional Inspectorate of Education and the Minister of Education. There are various educational activities in 126th Primary school, the children have additional classes of Bulgarian language and literature, Maths, English and Art as compulsory elective subjects and they can study Spanish as an elective subject or join the school choir. There are two computer rooms, a library, a multimedia room and three classrooms that are equipped with interactive whiteboards. There are two gymnasiums and a fitness centre which give the students the opportunity to practice various sports and keep fit. There is a school canteen and a buffet that provide fresh and healthy meals and snacks for the children. 126th Primary school provides day time form of education. The mandatory classes for all the students are set in the morning during both school terms, but the children from the first to the fifth grade can choose to attend the school on a full-day basis. In the afternoon, apart from preparing their lessons and doing their homework, the children can practice additional sports and do other activities in the school, according to their interests, such as football, basketball, fencing, gymnastics, Taekwondo, karate, chess, playing the piano, singing, acting, as well as English language classes. 126th Primary school organizes “green schools” for its students twice a year. The children take part in various competitions and art exhibitions and the school takes great pride in the achievements of its students. Among the numerous prizes and successes of the students of 126th Primary school are the awards in many drawing competitions for children, including international competitions in France and Belgium, an international European competition for a poster “The children’s right to protection”, concert happening “Let’s break the silence”, various cups and medals from sports competitions – football, volleyball, athletics, fencing, Taekwondo and others, a medal from Hippo International English Language Competition in Italy, to name but a few. 126th Primary school aims to be an attractive and desirable place for its students, the teachers constantly keep up to date with the new tendencies in education and raise their qualifications. The school management, together with the school board improve the material and technical base of the school every year.